Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Smärta, neuropatisk

FÖRFATTARE

Med dr, spec i algologi, allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin Franco Macrì, /Uppsala

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2022-11-27

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Den svenska termen är nervsmärta.

Lågt räknat bedöms 100 000 individer i Sverige ha neuropatisk smärta. Flera studier talar för att prevalensen är betydligt högre eftersom tillståndet neuropatisk smärta anses vara underdiagnostiserat.

Man skiljer på perifert och centralt utlöst neuropatisk smärta. Central genes kan vara stroke, multipel skleros, traumatisk ryggmärgsskada eller hjärnskada. Perifer genes kan vara mekanisk såsom traumatiskt eller kirurgiskt utlöst skada, entrapment (d v s tryck på nerv), diskbråck eller tumörorsakad nervpåverkan. Infektiös/inflammatorisk genes föreligger vid postherpetisk neuralgi, reumatologiska sjukdomar eller neuroborrelios. Metabolisk/toxisk genes är exempelvis diabetes eller alkohol. Cytostatikabehandling och radioterapi kan båda ge nervpåverkan med neuropatisk smärta. Hiv kan vara förenat med smärtsam perifer neuropati.

För mer information om smärta och smärtbehandling, se:
 

Smärta - akut

Smärtanalys

Smärta vid cancer - diagnostik och behandling

Palliativ vård - smärtbehandling

Smärta, långvarig - hos äldre

 

 

 

DIAGNOSTISKA KRITERIER

 

 • Sjukhistoria som tyder på skada eller sjukdom i nervsystemet som primär etiologi.

 • Smärtutbredningen ska vara neuroanatomiskt korrelerbar till innervationsområdet eller projektionsområdet för drabbad nervstruktur (perifer nerv, plexus, nervrot, central struktur), åtminstone vid smärtdebuten. Vid central smärta handlar det ofta om mer utbredda områden. Vid polyneuropati är symtomen mest uttalade perifert i extremiteterna.

 • Diagnostiska fynd med störning inom somatosensoriska systemet med känselrubbning i smärtans utbredningsområde som även kan komma senare i förloppet (vid trigeminusneuralgi saknas däremot ofta känselrubbningar utom vid akut attack).

 

 

 

SYMTOM OCH SMÄRTUTBREDNING

 

Smärtans karaktär varierar med vilka nervstrukturer som är skadade men, och oftast i början, brännande, stickande, ilande eller diffust obehaglig smärta, ibland kombinerad med stumhets- eller svullnadskänsla för tanken till neuropatisk smärta. Därtill kan icke smärtande parestesier förekomma.

Smärtan förläggs till den perifera nervens innervationsområde oavsett var utefter en nerv skadan finns, så kallad projicerad smärta. Det kan föreligga störningar i grovfiberfunktion motsvarande motorik eller vibrationssinne. Hudkänsel kan vara såväl ökad som minskad för olika retningstyper, t ex beröring, värme, kyla eller smärta (stick med exempelvis spetsen på en bruten tungspatel). Vanligt förekommande är smärta utlöst av normal beröring, så kallad taktil allodyni.

Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS II) är en speciell form av neuropatisk smärta efter trauma med nervskada där smärtan sprider sig utanför den aktuella nervens utbredningsområde och slutligen kan omfatta en hel extremitet. Ökad känslighet för sympatikusstimulering kan föreligga vid denna diagnos.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Blandformer av neuropatisk och nociceptiv smärta förekommer ofta.

 • Lumbal facettledsartros kan ge smärtutstrålning glutealt och längs lårets baksida.

 • Visceral smärta kan ge reflektorisk segmentell hyperalgesi i huden.

 • Vid långvarig smärta kan det uppstå kroniskt smärtsyndrom (F45.4).

 

 

 

UTREDNING

 

 • Anamnes inklusive riktad anamnes avseende störningar i sensorik eller motorik. Smärtteckning ger god uppfattning om smärtans utbredningsområde.
   
 • Neurologisk undersökning som bör inkludera en riktad känselundersökning avseende beröring, värme, kyla och smärta.
   
 • Etiologisk utredning vid behov. Överväg:
  • Diabetes
  • B12-brist
  • Borrelia
  • Tumörsjukdom
  • Tryck mot nerv som kan lösas kirurgiskt
  • Centralnervös etiologi med cerebrovaskulär eller metabol genes

  Överväg herpes zoster vid kraftig akut ensidig smärta. Tidig antiviral behandling minskar risken för postherpetisk neuralgi.
   
 • I det typiska fallet av neuropatisk smärta som exempelvis vid postherpetisk neuralgi, diskbråck eller postoperativ mononeuropati leder anamnesen snabbt tanken till diagnosen som sedan bekräftas med en sensibilitetsundersökning. Bortfall av motorik eller reflexer stödjer hypotesen men är i sig inte patognomont för diagnosen. I andra fall kan konsultation med olika organspecialister bli aktuell beroende på etiologi. I tillämpliga fall ger tidig kirurgisk neurolys bästa resultat. Neurofysiologiska undersökningar är sällan indicerade och ger inte besked om tunnfiberneuropati. I svårtolkade fall kan riktad diagnostisk blockad ge ytterligare vägledning.
   
 • Tecken på annan allvarlig patologi kan vara avvikelse mellan sjukhistoria och kliniska slutsatser, feber och viktminskning, tidigare malignitet, ridbyxeanestesi och/eller sfinkterdysfunktion.
   
 • Man bör i tillämpliga fall överväga förekomst av psykosociala faktorer som kan påverka behandlingsresultatet.

 

 

 

ALLMÄNT OMHÄNDERTAGANDE

 

Noggrann information om smärtans bakgrund och karaktär är viktig. Patienten misstänker ofta allvarlig bakomliggande sjukdom eftersom smärtan kan vara mycket besvärande.

Vissa typer av neuropatisk smärta kan gå i spontan regress, vanligen inom det första året. Diabetesneuropati progredierar inte vid god kontroll av grundsjukdomen. Information om behandlingsmöjligheternas begränsningar är också viktig. Patienter med måttliga besvär kan då välja att avstå från behandling som i sig kan ge biverkningar. Förutom noggrann information kan patienten behöva fortsatt stöd att kunna leva ett så normalt liv som möjligt med sin smärta eftersom man inte kan garantera bot. Förstärk det friska för att patienten på bästa sätt ska kunna återfå kontrollen över sitt liv. Smärtrehabilitering i miniteam kan vara av värde, i svåra fall i specialistledda kvalificerade multiprofessionella team.

 

 

BEHANDLING

 

Behandlingen kan vara kausal eller symtomatisk. Den kausala terapin riktar sig mot grundsjukdomen vid exempelvis diabetes och vitaminbrist, liksom kirurgisk neurolys vid entrapment. Symtomatisk behandling är i huvudsak farmakologisk eller bygger på stimuleringsteknik.

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) kan testas om det finns intakt sensibilitet att stimulera proximalt om nervskadan. Tekniken är sällan botande men kan ge lindring utan biverkningar och har därför en plats i terapiarsenalen. Elektrisk stimulering av ryggmärgens baksträngar är en exklusiv metod att lindra i första hand perifer neuropatisk smärta. Tekniken är knuten till universitetssjukhusen och enstaka större sjukhus.

Fysioterapi har varierande effekt beroende på genes, men funktionsbedömning och kontroll är viktig.

Kall och blek eller missfärgad extremitet som skyddas mot beröring kan vara sympatikusöverkänslig, och sympatikusblockad kan underlätta fysioterapi för att förbättra funktionen.

 

Farmakologisk terapi

Långvarig neuropatisk smärta är oftast terapiresistent. Symtomfrihet är sällsynt. I genomsnitt kan 30-40 % av behandlade patienter med perifer neuropati uppnå femtioprocentig smärtreduktion (NNT cirka 3). Sämre resultat ses vid central smärtgenes. Kombination av flera preparatgrupper kan öka effekten, men detta är ofullständigt studerat.

I studier har några läkemedel visat effekt på specifika neuropatiska symtom.

 

 • Vid hyperalgesi: topikalt lidokain (2,5 %)

 • Vid allodyni: gabapentin, pregabalin, ketamin, lidokain och morfin i.v. samt tramadol.

 • Stickande smärta har visats svara positivt på amitriptylin, gabapentin, karbamazepin, lamotrigin samt venlafaxin.

 • Vid brännande smärta: amitriptylin och gabapentin

 

Observera att flera av dessa läkemedel redan är godkända för andra typer av neuralgier, t.ex. trigeminusneuralgi och postherpetisk smärta.

 

Antidepressiva

Tricykliska antidepressiva läkemedel är förstahandsval. 

Amitriptylin är mest studerat. Startdos är 10–25 mg dagligen med doshöjning en gång per vecka till slutdosen 30–75 mg efter tre veckor, lägre doser för äldre patienter. Hela dosen ges på kvällen för att utnyttja den sederande effekten. Den lägre dosen till äldre och multisjuka. Muntorrhet är ett kliniskt tecken på terapeutisk dos. Effekten kommer successivt. Amitriptylin har antikolinerga effekter som kan ge biverkningar som gör preparatet olämpligt vid exempelvis grav kardiovaskulär sjukdom, arytmitendens och latent prostatism. Cirka 7–8 % av befolkningen är så kallade långsamma metaboliserare och tolererar vanligen ej tricyklika.

Duloxetin kan provas om amitriptylin ger lindring men för mycket biverkningar. Duloxetin är ett antidepressivum som har indikationen smärta vid diabetesneuropati. Mirtazapin i låg dos på kvällen kan vara ett alternativ till åldrade patienter.

 

Antiepileptika

Gabapentin är väldokumenterat vid diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi. Det testas ofta vid andra typer av neuropatisk smärta. Startdos är 100-300 mg x 3 med successiv upptrappning till maxdosen 1800-3600 mg per dygn, där den lägre dosen rekommenderas för äldre. Såväl effekt som biverkningsfrekvens är dosberoende. Vid nedsatt njurfunktion doseras gabapentin med ledning av FASS.

Pregabalin är ett läkemedel med effekt och biverkningar liknande gabapentin och det enda läkemedlet med den generella indikationen perifer neuropatisk smärta. Startdos är 25 mg x 2 med upptrappning till 150 mg x 2 efter 2 veckor. Maxdos är 300 mg x 2. Vid nedsatt njurfunktion doseras pregabalin med ledning av FASS. Pregabalin har även indikationen central neuropatisk smärta baserat på en studie av patienter med traumatisk ryggmärgsskada. Pregabalin har vissa begränsningar vad avser subventionering enligt TLV-beslut.

Karbamazepin är enbart dokumenterat för neuralgisk huggsmärta av typ trigeminusneuralgi.

Lamotrigin kan provas vid smärta efter stroke.

 

Opioider, Tramadol och Tapentadol

Opioider har varierande effekt vid neuropatisk smärta och kan inte rekommenderas generellt, men kan användas i akuta skeden som vid exempelvis herpes zoster och akut diskbråck. Långtidsbehandling kräver noggrann monitorering. Tramadol och Tapentadol har viss effekt vid neuropatisk smärta.

 

 

Övriga läkemedel

 

 • Lidokainplåster är avsett att användas på begränsade hudområden med beröringsallodyni och kan vara ett gott alternativ eller komplement till annan farmakologisk terapi vid denna diagnos. OBS arytmier!

 • Capsaicinkräm kan provas mot ytlig brännande neuropatisk smärta vid framför allt postherpetisk neuralgi. Effekten är måttlig och tre till fyra appliceringar per dygn upplevs ofta som komplicerat.

 • NSAID kan ha effekt om genesen är inflammatorisk.

 • Cannabinoider är indicerat som behandling för att lindra symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS), och som inte svarat tillfredsställande på annan medicinering mot spasticitet och uppvisar en kliniskt relevant förbättring av symtom relaterade till spasticitet under en inledande försöksbehandling. Indikationen är således inte neuropatisk smärta men behandlingen tas ändå upp i denna sammanställning.

 • Capsaicinplåster med hög koncentration för intermittent applikation är det senaste tillkomna behandlingsalternativet mot perifer neuropatisk smärta. Behandlingen bör utföras av sjukvårdspersonal med kunskap om hur preparatet appliceras och utvärderas. I gynnsamma fall kan smärtlindring i upp till tre månader uppnås varefter behandlingen kan upprepas.

 • Botulinumtoxin typ A rekommenderas endast vid perifer neuropatisk smärta (subkutant 50-200 E i det berörda området) men reserveras till specialister.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Behandlingsresultat måste följas noggrant och vid utebliven effekt ska preparaten sättas ut. Långtidsbehandling ska följas upp med jämna mellanrum för att kontrollera att effekten kvarstår.
 

 • Ställ diagnos, välj strategi, informera patienten.

 • Öka dosen gradvis. Telefonkontakt efter 1–2 veckor.

 • Ny kontakt (besök/telefon) efter 3–4 veckor. Avsluta/fortsätta/dosjustera?

 • Fortsatt långtidsuppföljning. Försök titrera fram lägsta effektiva underhållsdos var 4–6:e månad.

 

 

 

ICD-10

Långvarig smärta, neuropatisk R52.2B
Icke specificerad neuralgi och neurit M79.2

 
Sjukskrivning

Se försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes
R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes

 

 

Referenser

Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017. Länk

Löfvander M, Ahlbeck K, Lindell O. Neuropatisk smärta kan handläggas på tio minuter. Läkartidningen 2009;106:212. Länk

Jensen TS et al. A new definition of neuropathic pain. Pain 2011;152:2204-5. Länk

Finnerup NB et al. The evidence of pharmacological treatment of neuropathic pain. Pain 2010;150:573-81. Länk

Haanpää et al. NeuPSIG guidelines on neuropathic pain. Pain 2011;152:14-27.-3. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev