Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Urinvägsinfektion, män

FÖRFATTARE

Torsten Sandberg, Docent i infektionssjukdomar/Göteborgs universitet

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2022-03-17

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Kronisk bakteriell prostatit utan klassiska prostatitsymtom är en vanlig orsak till recidiverande UVI hos män. Infektionsepisoderna orsakas i regel av samma bakteriestam, vilket indikerar förekomst av kronisk infektion i urinvägarna. Bakterier finns i biofilmer och förkalkningar i prostata och skyddas därigenom mot såväl infektionsförsvar som antibiotikas effekt, vilket innebär att de inte kan elimineras. Bakterier som frigörs ur biofilm och förkalkningar kan orsaka akut inflammation i prostata med feber och CRP-stegring samt utsöndras i urinen och ibland i blodet (febril UVI). Dessa bakterier är påverkbara av antibiotika.

Vid febril UVI, oavsett kliniska tecken på akut pyelonefrit, ses i mer än 90 % av fallen en övergående stegring av S-PSA, vilket tyder på att prostata är involverad i infektionen. Nivåerna motsvarar de som förekommer vid prostatacancer. Efter behandling av en sådan infektion kan det dröja flera månader innan PSA har normaliserats. Detta bör has i åtanke när PSA används för diagnostik av prostatacancer.

Det saknas kunskap om huruvida prostata samtidigt är infekterad vid akut bakteriell cystit och i vilken grad S-PSA påverkas.

 

 

 

ETIOLOGI

 

 • E. coli orsakar cirka 60-80 % av samhällsförvärvade infektioner. Resistens mot ciprofloxacin förekommer hos ca 20 % av isolaten. Särskilt vid febril UVI i anslutning till prostatabiopsi kan resistensnivåerna uppgå till 40 %.
   
 • Vårdrelaterad UVI orsakas ofta av andra bakteriearter, som ej sällan är multiresistenta.

 

 

 

DIAGNOSTIK

 

 • Nitrit- och leukocytesterastest på urinen
 • Urinodling för art- och resistensbestämning
 • Kontamination vid provtagningen förekommer sällan, varför 103 bakterier per ml urin utgör diagnostisk gräns för UVI
 • Blododling vid febril UVI (på sjukhus)

 

 

 

BEHANDLING

 

Febril UVI

Sjukhusvård för inledande parenteral antibiotikabehandling rekommenderas framför allt vid allmänpåverkan, hög ålder och febril UVI efter prostatabiopsi. I det senare fallet orsakas infektionerna inte sällan av multiresistenta bakterier som perorala antibiotika inte har effekt på.

 

 

Peroral terapi

Eftersom prostata ofta samtidigt är infekterad väljs i första hand ett preparat som förutom i blod, njurar och urin även ger adekvata koncentrationer i prostatavävnad. Kinoloner såsom ciprofloxacin samt trimetoprim uppfyller dessa krav.

Trimetoprim-sulfa har inga fördelar framför trimetoprim, eftersom sulfakomponenten ger mycket låga koncentrationer i prostata. Risken för sulfarelaterade biverkningar, vilka ibland kan vara allvarliga, bör beaktas. Till skillnad från trimetoprim-sulfa är den kliniska erfarenheten av trimetoprim relativt sparsam vid behandling av febril UVI.

Betalaktamantibiotika som cefalosporiner och mecillinam ger otillräckliga koncentrationer i prostata och bör därför undvikas för peroral behandling av febril UVI. Nitrofurantoin ger höga koncentrationer i urinen men inga terapeutiska vävnadskoncentrationer och ska därför inte användas vid febril UVI.

Vid poliklinisk behandling kan, om stor risk för resistens föreligger, den perorala behandlingen kompletteras med en initial engångsdos av ceftriaxon 2 g vid misstänkt kinolonresistens eller ertapenem 1 g vid misstänkt ESBL-produktion. 

Behandlingstid: 2 veckor. Evidens saknas för kortare kurer.

 

Förstahandsval Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500 mg x 2
Andrahandsval Trimetoprim-sulfametoxazol Bactrim forte 1 x 2
Eusaprim forte 1 x 2
  Trimetoprim Idotrim 160 mg x 2
  Ceftibuten (licenspreperat) Ceftibuten 400 mg x 1


Kommentar:
Korsresistens föreligger mellan kinoloner. För att minska risken för resistensutveckling mot kinoloner bör ciprofloxacin, som har högre aktivitet mot gramnegativa tarmbakterier och pseudomonasarter, användas. Trimetoprim-sulfametoxazol eller Trimetoprim rekommenderas inte för empirisk terapi p g a hög resistens (ca 20 %) hos E. coli. Dessa preparat kan, om känslighet föreligger, utgöra alternativ för peroral uppföljning efter inledande parenteral antibiotikabehandling. Vid resistens mot både ciprofloxacin och trimetoprim kan ceftibuten (licenspreparat) vara ett alternativ för peroral behandling. Ceftibuten har hittills kunnat rekvireras på licens men produktionsproblem medför sannolikt en långvarig bristsituation. Ett annat cefalosporin, cefixim, är ett alternativ till ceftibuten och kan rekvireras på licens. Doseringen av cefixim är 200 mg x 2 alternativt 400 mg x 1. 

 

 

Parenteral terapi

Piperacillin-tazobaktam 4 g x 3 i.v., cefotaxim 1 g x 3 i.v. eller gentamicin/tobramycin 5 mg/kg x 1 i.v. Vid sepsis ges initialt högre doser: piperacillin-tazobaktam 4 g x 4 i.v., cefotaxim 2 g x 3 i.v., gentamicin/tobramycin 7 mg/kg x 1.

Vid stark misstanke om att infektionen orsakas av multiresistenta ESBL-producerande bakterier kan den inledande empiriska behandlingen ske med piperacillin/tazobaktam 4 g x 4 i.v., alterantivt en karbapenem (t ex meropenem 1 g x 3 i.v. eller Tienam 1 g x 3 i.v.) alternativt amikacin (Biklin) 20 mg/kg i.v.

När tillståndet stabiliserats fortsätter behandlingen peroralt med ciprofloxacin (förstahandsalternativ) eller trimetoprim-sulfa alternativt trimetoprim enligt resistensbesked.

 

 

UVI utan feber (akut cystit)

Urinodling rekommenderas för att skilja UVI från LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), som blir vanligare med stigande ålder.

Hög antibiotikakoncentration i urinen eftersträvas för att få patienten symtomfri. Detta uppnås med cefalosporiner, mecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim. Kinoloner kan undvaras på denna indikation eftersom eventuell samtidig biofilms-associerad infektion i prostata ändå inte kan eradikeras. För empirisk behandling rekommenderas i första hand nitrofurantoin eller pivmecillinam p g a låg resistens hos E. coli (gäller även ESBL-producerande stammar).

Behandlingstid: 7 dagar (ej evidensbaserat).


Peroral terapi

Förstahandsval  
Nitrofurantoin Furadantin 50 mg x 3
Pivmecillinam Selexid, Penomax 200 mg x 3
Andrahandsval  
Trimetoprim Idotrim 160 mg x 2
Cefadroxil Cefadroxil 500 mg x 2

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Kontroll 2 veckor efter avslutad behandling för att konstatera klinisk utläkning. Urinodling om infektionen orsakades av stenbildande bakterier (t ex Proteus).

 

 

 

UTREDNING

 

 • Vid komplikationsfritt förlopp är radiologisk utredning och uretrocystoskopi inte nödvändig.
   
 • Vid anamnes på försämrat urinavflöde görs utredning med IPSS (International Prostate Symptom Score), miktionslista och residualurinbestämning med ultraljud.
   
 • Vid utebliven effekt under pågående adekvat antibiotikabehandling av febril UVI (terapisvikt) remitteras patienten akut till sjukhus för utredning avseende uretärobstruktion, njurabscess eller abscess i prostata.
   
 • Vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, efter behandling av UVI eller vid upprepade infektioner med stenbildande bakterier (t ex Proteus) bör utredning med DT-urografi alternativt DT-urinvägsöversikt initieras.

 

 

 

RECIDIVERANDE SYMTOMGIVANDE UVI

 

Om urinvägsutredning är invändningsfri bör patienter som får täta recidiv av febril UVI ges långvarig (6-12 månader) suppressiv behandling med ett antibiotikum som isolerad bakterie är känslig för. Huruvida antibiotika som ger goda koncentrationer i prostata, t ex ciprofloxacin eller trimetoprim, är effektivare än andra preparat saknar dokumentation.

Vid recidiverande symtomgivande UVI utan feber eftersträvas enbart höga urinkoncentrationer, varför nitrofurantoin eller trimetoprim kan användas, som vid reinfektionsprofylax till kvinnor med recidiverande cystit. Som regel är en tablett till natten tillräckligt.

 

 

 

ICD-10

Akut cystit N30.0
Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9

 

Referenser

Ulleryd P, Sandberg T. Ciprofloxacin for 2 or 4 weeks in the treatment of febrile urinary tract infection in men: a randomized trial with a 1 year follow-up. Scand J Infect Dis 2003;35:34-9. Länk

Van Nieuwkoop C, van der Starre WE, Stalenhoef JE, et al. Treatment duration of febrile urinary tract infection: a pragmatic randomized, double-blind, placebo-controlled non-inferiority trial in men and women. BMC Medicine 2017;15:70 DOI 10.1186/s12916-017-0835-3. Länk

Urinvägsinfektioner hos män. Folkhälsomyndigheten 2014 :1-44.

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28:21-36. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev